دوشنبه 13 مردادماه 99

 

✅شمش ۹۹.۸ ایرالکو

عرضه:                  1500 تن

تقاضا:                   4200 تن

قیمت پایه:            337899 ریال

بالاترین:                438259 ریال

میانگین:                416677 ریال

پایین ترین:            405399 ریال

قیمت تمام شده با احتساب هزینه های جانبی:

 454947 ریال

 

✅بیلت 7_6063 ایرالکو

عرضه:                  500 تن

تقاضا:                   1480 تن

قیمت پایه:            360910 ریال

بالاترین:                461243 ریال

میانگین:                437384 ریال

پایین ترین:            422155 ریال

قیمت تمام شده با احتساب هزینه های جانبی:

 477556 ریال

 

✅شمش 99.5 المهدی

عرضه:                  1000 تن

تقاضا:                   1200 تن

قیمت پایه:            345444 ریال

بالاترین:                341802 ریال

میانگین:                341802 ریال

پایین ترین:            340889 ریال

قیمت تمام شده با احتساب هزینه های جانبی:

 373195 ریال

 

✅شمش 99.00 المهدی

عرضه:                  1100 تن

تقاضا:                   500 تن

قیمت پایه:            333098 ریال

بالاترین:                333098 ریال

میانگین:                333098 ریال

پایین ترین:            333098 ریال

قیمت تمام شده با احتساب هزینه های جانبی:

363691 ریال