آلومينيوم يك عنصر غير ضروري براي بدن انسان است كه انسان در تماس با آن قرار دارد. مقدار آلومينيوم در رژيم غذايي پايين است و مقدار ناچيزي از آن از طريق دستگاه گوارش جذب مي شود با اين حال انسان از راههاي متعدد در معرض اين عنصر قرار مي گيرد گزارشهايي در مورد مسموميت از راه غذا براي اين عنصر وجود ندارد ولي ورود آلومينيوم زياد به بدن مي تواند اثرات سمي به دنبال داشته باشد. در سالهاي اخير بررسي اثرات سمي اين عنصر مورد توجه قرار گرفته است. اثرات سمي آن روي رفتار، سيستم اعصاب، سيستم هورموني، خونسازي و متابوليسم كلسيم از جمله مواردي است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدلهاي حيواني نيز اثرات سمي اين عنصر روي حافظه، توليد مثل، غده هاي درون ريز، ترشح معده، خونسازي و سيستم ايمني مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مقاله نتايج تعدادي از اين مطالعات را بازبيني،‌ مقايسه و مورد بحث قرار ميدهد.به نظر مي رسد عليرغم اين كه تاكنون آلومينيوم يك عنصر غير ضروري براي بدن تشخيص داده شده است و نيز عليرغم عدم وجود محدوده مطمئني از دريافت آن با توجه به تماس زياد انسان با آن از طريق مختلف و اثرات سمي دراز مدت، توجه اقدامات ايمني در مورد كساني كه در معرض تماس با اين عنصر هستند،‌ حايز اهميت باشد.