در چند ساله اخير در معرفي مفاهيم اوليه و اهميت بهره وري تلاشهاي قابل توجهي به عمل آمده و در واقع، اولين هدف سازمان ملي بهره وري ايران که رواج اين مفاهيم بود تا حدود زيادي تحقق يافته است. لذا در اين مقاله از تعريف و مفهوم بهره وري سخني به ميان نخواهد آمد. در اين مقاله به دليل اينکه تنها توليد کننده آلومينيوم در ايران، شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو) است، به اندازه گيري بهره وري در سطح شرکت به دو روشي که در اقتصاد مطرح است- يعني روشهاي شاخص و تابع توليد- خواهيم پرداخت. به منظور وارد شدن به بحث علمي، صنعت آلومينيوم و چگونگي شکل گيري آن در ايران را به صورت مختصر معرفي خواهيم کرد. سپس اندازه گيري بهره وري بر اساس مقادير فيزيکي و ارزش توليدات به قيمت ثابت در دو کارگاه احيا و ريخت اين کارخانه صورت خواهد گرفت. مقايسه بين صنعت و آلومينيوم با صنايع فلزات اساسي استان مرکزي و کل کشور (کد37) و همچنين کل صنايع کشور (کد3) انجام شده است. در بررسي بهره وري نهايي عوامل توليد به روش تابع توليد، نتايج قابل اتکايي براي مديران و تصميم گيران کارخانه ارائه شده است.