از آنجا که صنایع آلومینیوم، انرژی بسیار زیادی مصرف می کنند این صنعت به انرژی بسته بندی شده یا انرژی جامد معروف است و تولید و
صادرات آللووممییننییووم مانند تولید و صادرات انرژی می باشد . تولیدکنندگان آللووممییننییووم به دنبال توسعة فناوری های پیشرفته، کم انرژی بر و احداث یا
انتقال کارخانه های آللووممییننییووم به مناطق برخوردار از انرژی ارزان هستند . کشورهای نفت خیز جهان به ویژه «طبیعی نفت و گاز » در حوزة خلیج
فارس از جمله ایران به دلیل در اختیار داشتن ذخایر عظیم انرژی به عنوان جایگزین مناسبی برای سرمایه گذاری در صنایع آللووممییننییووم مطرح می
باشند . عالوه بر این، دسترسی به ذخایر ببووککسسییتت به محور رقابت تولیدکنندگان آللووممییننییووم مبدل شده است . چالش های پیش رو و فاکتورهای رقابت
پذیری در صنعت آللووممییننییووم جهان، شامل تکنولوژی، انرژی، ننییرروی اننسسااننیی و دسترسی به ذخایر ببووککسسییتت می باشند . مزیت های نسبی عمده
صنعت آللووممییننییووم ایران، دسترسی به منابع انرژی، دسترسی به ذخایر عظیم ببووککسسییتت کشور گینه، نیروی کار به نسبت ارزان و داشتن تجربه های
الزم است . در این تحقیق، با تحلیل بازار و بررسی هزینه های تولید آللووممییننییووم و شناسایی چالش های پیش رو و فاکتورهای رقابت پذیری در این
صنعت، به این نتیجه مهم دست یافته که توسعه صنعت آللووممییننییووم به عنوان انرژی برترین صنعت در سواحل جنوب کشور بر
مبنای ببووککسسییتت وارداتی ضروری است.