عرضه با کیفیت ترین محصوالت توسط صنایع داخلی
المرد- وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: تمامی صنایع کشور از جمله آلومینیوم باید به روز ترین صنایع بوده و محصوالتی در بازارهای داخلی
. و خارجی عرضه کنند که بهترین کیفیت را داشته باشد
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین پیش از ظهر پنجشنبه در آئین جشن تکمیل ظرفیت کارخانه آلومینیوم جنوب بیان کرد: در
مسیری قرار گرفتهایم که باید صنعت و بهره برداری و شکوفایی صنعت را شاهد باشیم.
وی افزود: ایران به ظرفیت خوبی در حوزه تولید و اکتشاف آلومینیوم دستیافته است و ایران باید به سمتی حرکت کند که بتوان عالوه بر
صنایع پایین دستی بر سایر معادن نیز سرمایه گذاری کنند.
فاطمی امین ادامه داد: ایجاد جریان مطمئن در تأمین منابع اولیه میتوان آینده آلومینیوم را تضمین نمود اما نیاز است که تجمع سرمایه گذاری
در کشور صورت بگیرد.
وزیر صحت خاطرنشان کرد: تمامی صنایع از جمله صنایع تولید آلومینیوم باید با بهترین کیفیت در ابتدا در بازارهای داخلی عرضه شده و
سپس نسبت به عرضه در بازارهای جهانی اقدام شود.