بهگزارش باشگاه آلومینیوم، بورس فلزات لندن درحالی رو سهشنبه 14 دیماه در سال 2022 کار خود را آغاز کرد که قیمت آلومینیوم با اندکی افزایش نسبت به 31 دسامبر 2021 به
2815 دالر )تن( رسید.
همچنین در پایان این روز قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، 2839 دالر )تن( ثبت شد.
متالبولتن معتقد است که در سال جدید میالدی شاهد افزایش قیمت آلومینیوم و عبور متوسط قیمت از 3000 دالر )تن( خواهیم بود.
به نگرانی از موجودی این دو فلز در بازار باز میگردد.
افزایش قیمت فلزات آلومینیوم و روی در نخستین روز کاری بورس فلزات لندن در سال 2022 عمدتا نگرانی از موجودی این دو فلز در بازار باز میگردد.
ا