در بازار رقابتی کنونی تنها تولیدکنندگانی می توانند موفق شوند که بتوانند عوامل قابل کنترل، یعنی عناصر آمیخته بازاریابی را به خوبی ترکیب
کنند. آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آن ها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار هدف باشد.
آمیخته بازاریابی دربرگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصوالتش اثر بگذارد. این موضوع به
خصوص در بباازارییااببیی صصننععتتیی با توجه به محدودتر بودن مشتریان نسبت به بازار مصرف کننده و همچنین تصمیم گیری عقالنی آنان اهمیت
بیشتری دارد. در این تحقیق با توجه به موارد پیش گفته و همچنین اهمیت صنعت آللووممییننییووم با توجه به اینکه این فلز پس از فوالد، بیشترین تولید و
مصرف را در جهان دارد و میزان مصرف آن به تنهایی از مجموع فلزات غیرآهنى دیگر بیشتر است، به گونه ای که آن را فلز قرن 21 نامیده اند،
به بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بازاریابی صنعت آللووممییننییووم در شرکت آللووممییننییووم ایران )ایرالکو( پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر
مشتریان، کارشناسان و توزیع کنندگان شرکت آللووممییننییووم ایران بودند که از جامعه آماری موردنظر با توجه به جدول مورگان به شیوه نمونه برداری
تصادفی طبقه ای از تعداد 384 نفر پرسشنامه دریافت شد که فرضیات تحقیق با توجه به نرمال نبودن داده ها به وسیله آزمون های ناپارامتریک
نسبت )دو جمله ای( و فریدمن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد شرکت آللووممییننییووم ایران در عناصر محصول،
قیمت، توزیع و ترویج به صورت معنا داری نامناسب است؛ همچنین با توجه به مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی مشخص شد که عملکرد محصول
.در میان عناصر آمیخته بازاریابی عملکرد باالتری دارد