صنايع آلومينيم يکي از بزرگ ترين مصرف کنندگان آب در بخش آنودايزينگ محسوب مي گردد و پساب فراواني را نيز به محيط زيست تخليه مي کند. به دليلpH بسيار متفاوت مواد مورد استفاده در اين صنعت، پساب توليدي طيف وسيعي از pH را شامل مي شود.هدف از کمينه سازي و کنترل ضايعات، کاهش مصرف منابع نظير آب و برق و مواد شيميايي و کاهش ميزان آلودگي و بار پساب در طول فرايند به کمک راهکارهاي مختلف است، تا بتوان به کمک آن مشکلات تصفيه خانه هاي پساب صنايع را تا اندازه اي کاهش داد و مصرف منابع را به حداقل مقدار خود رساند. اساسا برنامه هاي کمينه سازي ضايعات پيچيده هستند و موارد زير را: تعهد مديريت، تعيين و تنظيم اهداف نهايي، ارزيابي فني و اقتصادي، اجراي برنامه ها، ارزيابي مستمر و پايش شامل مي شوند.در اين تحقيق، صنعت آلومينيم در بخش آنودايزينگ مورد مطالعه قرار گرفته و با شناسايي خط توليد سالن واحد مزبور، فلودياگرام کلي فرايند ترسيم گرديده است. فرايندهاي اصلي مشتمل بر واحدهاي چربي گيري، ايجينگ، خنثي سازي، واحد آنودايز، عمليات پيش سيل و سيل و واحد رنگ است که پس از هر يک از آنها مراحل شستشو صورت مي گيرد. به همين دليل پساب حاصل از هر فرايند، مشخصات ويژه اي دارد.پس از جمع آوري اطلاعات لازم، راهکارهاي مختلفي جهت کاهش مصرف مواد و به حداقل رساندن ضايعات پيشنهاد گرديد. که شامل: استفاده از جرثقيل دوطرفه به جاي جرثقيل هاي يک طرفه و انتقال پروفيل ها به صورت عمودي به دليل کاهش مصرف مواد شيميايي و پساب توليدي، نصب شيرهاي برقي و نصب سنسور در وان ها به جاي استفاده از شيرهاي دستي به منظور جلوگيري از سرريز وان ها مي باشد. همچنين با توجه به نتايج آزمايش هاي انجام يافته در زمينه استفاده از منعقد کننده هاي متفاوت، استفاده از 80 mg/lit آلوم به عنوان منعقدکننده نيز پيشنهاد مي گردد که اين ميزان، مقدار لجن توليدي را حدود 30% نسبت به لجن توليدي فعلي کاهش مي دهد.