شمش هزار پوندی 99/80 ایرالکو

قیمت پایه:370797ریال

حجم عرضه:400تن

افزایش عرضه:1100تن

تسویه: نقدی

 

✅بیلت6063-7 ایرالکو

قیمت پایه:396111ریال

حجم عرضه:200تن

افزایش عرضه:300تن

تسویه: نقدی/ اعتباری- اعتباری حداکثر دو ماهه با الی سو و ضمانت نامه ماهانه 1.5 درصد کارمزد

 

✅شمش هزار پوندی 99/90 سالکو

قیمت پایه:371397 ریال

حجم عرضه:200تن

افزایش عرضه:300تن

تسویه: نقدی

 

✅شمش پنجاه پوندی 99/90 سالکو

قیمت پایه:371397 ریال

حجم عرضه:200تن

افزایش عرضه:300تن

تسویه: نقدی

 

✅شمش هزار پوندی 99/50 المهدی

قیمت پایه:368997ریال

حجم عرضه:600تن

افزایش عرضه:400تن

تسویه: نقدی

 

✅شمش هزار پوندی 99 المهدی

قیمت پایه:368997ریال

حجم عرضه:600تن

افزایش عرضه:400تن

تسویه: نقدی/ اعتباری- اعتباری حداکثر دو ماهه ماهانه 1.5 درصد فقط با ال سی

 

✅شمش هزار پوندی 99/75 آلومینای ایران

قیمت پایه:370497ریال

حجم عرضه:400تن

افزایش عرضه:700تن

تسویه: نقدی/ اعتباری- اعتبار حداکثر سه ماهه با ال سی و ضمانت نامه ماهانه 1.5 درصد کارمزد