افزایش گازهای گلخانهای و مصرف سوختهای فسیلی اهمیت استفاده از آلومینیوم در بدنه خودروها را بیش از
گذشته افزایش میدهد. استفاده از آلومینیوم در بدنه خودرو وزن نهایی آن را به میزان چشمگیری کاهش میدهد،
استفاده از آلومینیوم به کاهش 11 درصدی وزن خودرو و بهبود 7 درصدی کارایی سوخت منجر می شود. در نتیجه
تصمیم خودروسازان برای استفاده از این فلز میتواند توسعه صنعت آلومینیوم را به دنبال داشته باشد، از سویی دیگر
این تصمیم میتواند رقابت میان آلومینیوم و فوالد در خودروسازی را بیش از گذشته افزایش دهد.
صنعت خودروسازی امریکای شمالی به دلیل کاهش مصرف سوخت (به 4.55مایل در هر گالن) به استفاده از
آلومینیوم روی آورده است. امریکای شمالی برای تولید خودروهای سبک در سال 2115 در نظر دارد، در ترکیب مواد
برای ساخت بدنه، درها، صندوق عقب و …از ورقهای آلومینیومی استفاده کند و با اجرای این تصمیم، مصرف
آلومینیوم در صنعت خودروسازی را از 111 میلیون پوند در سال 2112 به 9میلیارد پوند) 819.1 میلیون تن( تا
سال 2125 افزایش دهد. به طور کلی پیشبینی میشود تا سال 2125 بدنه ی هجده درصد از وسایل نقلیه تولیدی
به طور کامل از آلومینیوم ساخته شود.
آلومینیوم در صنعت خودروسازی ایران نیز استفاده میشود، اما نه در بدنه خودرو؛ بلکه این فلز در ساخت قطعات
خودرو بهکار برده میشود. رشد و توسعه صنعت آلومینیوم در جهان موقعیت خوبی برای حضور آلومینیوم ایران در
بازارهای جهانی است، اما برای موفقیت در این حوزه باید از امروز برنامهریزیهای دقیق انجام شود.
با وجود به اینکه صنعت آلومینیوم ایران دارای مزیتهای خوبی برای رقابت در بازارهای جهانی است