در اين مقاله ساختار بازار سنگ و كنسانتره و شمش آلومينيوم با استفاده از نسبتهاي تمركز و شاخص هرفيندال طي سالهاي 2005- 2001 ارزيابي شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهاني، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و كنسانتره آلومينيوم به ترتيب متمايل به باز و متمايل به بسته است. در اين دوره، از قدرت انحصاري واردكنندگان و صادركنندگان جهاني اندكي كاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغيير باقي مانده است. آمريكا و برزيل به ترتيب بزرگترين بازيگران در واردات و صادرات جهاني سنگ و كنسانتره و ژاپن و روسيه نيز مهمترين بازيگران در واردات و صادرات شمش آلومينيوم هستند. ذخاير كانسنگ آلومينيوم (بوكسيت) در ايران بسيار محدود است و در نتيجه، عمده مواد اوليه از طريق واردات تامين مي شود. دو شركت دولتي با سهم تقريبا مشابه، عرضه شمش آلومينيوم داخلي را در اختيار دارند. نسبت تمركز دو بنگاهي برابر با صد، اندازه شاخص هرفيندال 0.50 و معكوس آن 2 است كه نشان مي دهد كل توليد بين دو بنگاه به طور يكنواخت توزيع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتي است. در مقابل، طرف تقاضاي بازار شمش آلومينيوم اوليه ساختار رقابتي دارد.