رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند میزان خروج سرمایه ای که در 15 سال گذشه از کشور اتفاق افتاده بالغ بر 280 میلیارد دلار بوده، یعنی به طور متوسط سالانه 18 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است .

در مقابل، سرمایه گذاری مسقیم خارجی(FDI) در بهترین سال ها 4 تا 4/5 میلیارد دلار و درخواستهای سرمایه گذاری 7/5 میلیارد دلار بوده است .