کارشناسان اقتصادی معتقدند، با تدوام رشد فزاینده تورم‌نقطه‌ای،تحقق تورم هدف گذاری شده ۲۲درصدی در پایان سال جاری دور از انتظار خواهد بود.

 گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیرماه 1399 پیام های را ارائه می کند که سیاست گذار اقتصادی کشور لازم است جدی بگیرد. 

شاخص کل نرخ تورم ماهانه در تیرماه 99 معادل 6/4 درصد ( نرخ تورم ماهانه خرداد 99 معادل 2 درصد)  نرخ تورم نقطه ای در تیرماه 99 معادل 26/9 درصد (نرخ تورم نقطه ای خرداد 99 معادل 22/5 درصد). 

نرخ تورم 12 ماهه در تیرماه 99 معادل 26/4 درصد (نرخ تورم دوازده ماهه خرداد 99 معادل 27/8 درصد). 

نتیجه اول اینکه در ماه چهارم سال 99، نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در شاخص کل افزایش یافته و نرخ تورم دوازده ماهه کاهش یافته است