موتور توسعه اقتصادي در هر کشور معمولا توسعه صنعتي متکي بر مزيت هاي آن کشور است. ايران کشوري است که از نظر ذخائر انرژي (نفت و گاز) در رتبه دوم جهاني قرار دارد. صنعت آلومينيوم مهم ترين صنعت انرژي بر بوده و آلومينيوم از جمله فلزات استراتژيک است که از طريق الکترويز استحصال مي شود و از آن به عنوان قلک يا محزن انرژي نام برده مي شود. آلومينيوم به دليل خصوصيات برجسته و کاربرد گسترده در صنايع حائز اهميت فراوان است. از طرف ديگر توسعه صنايع انرژي بر در سياست هاي کلي و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مورد تاکيد و همچنين مورد حمايت دولت قرار گرفته است. در اين مقاله با بررسي هاي ميداني از طريق مصاحبه و مشاهده مستقيم و نيز از طريق پرسشنامه، عوامل تاثيرگذار بر اين صنعت شناسايي و تجزيه و تحليل شده است. در پايان سياست هاي کلي براي توسعه اين صنعت تبيين و استراتژي هاي مناسب براي دستيابي به اهداف توسعه در افق پايان برنامه پنجم توسعه و در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي تعيين گرديده است.