صادرات دومین محموله ریلی میلگرد از یزد به کشورهای اروپایی
مدیر کل راهآهن یزد گفت: در راستای جذب بارهای ریل پسند، ارسال بارهای انبوه و ارزآوری مناسب، دومین محموله میلگرد صادراتی از مبدا فوالد
آلیاژی یزد بارگیری و به کشورهای اروپایی ارسال شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، رحمت رحمتنژاد از بارگیری دومین محموله صادراتی میلگرد به وزن ۵۴۰ تن خبر داد و اظهار داشت:
در راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به صنایع کشور در جهت صادرات و همچنین پیادهسازی برنامههای کالن اقتصادی در توسعه صادرات غیر نفتی،
جذب بارهای ریل پسند از مهمترین فعالیتهای این اداره کل است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن زیرساختهای الزم، مشتریمداری و ارسال به موقع، امکان حمل محموله مذکور به وزن ۳۰ هزار تن در سال
میسر است که در حال حاضر دومین پارت آن به وزن ۵۴۰ تن بارگیری و ارسال شد.
مدیر کل راهآهن یزد تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، بارگیری و حمل سه هزار تن میلگرد از مبدا فوالد آلیاژی، طی ماه آینده در دستور
کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارشی از ایسنا، رحمتنژاد با اشاره به حمل یک هزار تن میلگرد در پارت اول و موفقیتآمیز بودن حمل ریلی و ترکیبی محموالت صادراتی
فوالد استان و کشور، افزود: به منظور کاهش هزینهها و مقرون به صرفه بودن، محموله مذکور بهوسیله ۱۰ واگن لبه کوتاه داخلی به مقصد کشورهای
اروپایی بارگیری و ارسال میشود
مدیر کل راهآهن یزد گفت: در راستای جذب بارهای ریل پسند، ارسال بارهای انبوه و ارزآوری مناسب، دومین محموله میلگرد صادراتی از مبدا فوالد
آلیاژی یزد بارگیری و به کشورهای اروپایی ارسال شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، رحمت رحمتنژاد از بارگیری دومین محموله صادراتی میلگرد به وزن ۵۴۰ تن خبر داد و اظهار داشت:
در راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به صنایع کشور در جهت صادرات و همچنین پیادهسازی برنامههای کالن اقتصادی در توسعه صادرات غیر نفتی،
جذب بارهای ریل پسند از مهمترین فعالیتهای این اداره کل است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن زیرساختهای الزم، مشتریمداری و ارسال به موقع، امکان حمل محموله مذکور به وزن ۳۰ هزار تن در سال
میسر است که در حال حاضر دومین پارت آن به وزن ۵۴۰ تن بارگیری و ارسال شد.
مدیر کل راهآهن یزد تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، بارگیری و حمل سه هزار تن میلگرد از مبدا فوالد آلیاژی، طی ماه آینده در دستور
کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارشی از ایسنا، رحمتنژاد با اشاره به حمل یک هزار تن میلگرد در پارت اول و موفقیتآمیز بودن حمل ریلی و ترکیبی محموالت صادراتی
فوالد استان و کشور، افزود: به منظور کاهش هزینهها و مقرون به صرفه بودن، محموله مذکور بهوسیله ۱۰ واگن لبه کوتاه داخلی به مقصد کشورهای
اروپایی بارگیری و ارسال میشود