قیمت ورق آلومینیوم رنگی به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ورق آلومینیوم به عوامل مختلفی از جمله مواد اولیه یا همان جنس ورق، نیروی کار، ابعاد ورق فلزی، نوع الگو، ضخامت، نوع خدمات
.پوششی و … بستگی دارد
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت ورق آلومینیوم به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله مواد اولیه یا همان جنس ورق، نیروی کار،
ابعاد ورق فلزی، نوع الگو، ضخامت، نوع خدمات پوششی و …. با این حال نوسان قیمت مواد اولیه بزرگترین عامل تأثیر گذار بر قیمت ورق
آلومینیوم رنگی است. ضخامت یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت است.
به طور کلی، مواد اولیه پانل های دکوراتیو عمدت ًا از آلیاژهای آلومینیوم هستند. ضخامت یکسان در انواع مختلف آلیاژهای آلومینیوم از نظر
قیمت یکسان نیست، در حالی که از همان نوع مواد ضخامت نیز تا حدودی بر نوسان قیمت تأثیر میگذارد. انواع پوششهای سطحی نیز منجر
به قیمتهای مختلف ورق آلومینیوم رنگی میشود. هرچه رنگهای تزئینی با کیفیت تر باشد قیمت نیز باالتر است. یکی از عاملی که مستقیمًا
بر قیمت ورق آلومینیوم دکوراتیو اثر میگذارد طرح الگو است. پانچ پنلهای فلزی در اشکال و طرحهای مختلف طبق سلیقه مشتری انجام
میشود. هرچه اشکال پیچیدهتر و ظریفتر باشد قیمت نیز باالتر میشود.
ورق آلومینیوم رنگی چه گونه تولید میشود؟
به طور ساده ورق فلز آلومینیوم محصولی است که طی آن آلومینیوم تحت فشارزیاد از بین رول ها عبور میکند و در جهتی حرکت میکند که
نازکتر و طوالنیتر میشود. این فرآیند ساده اساس تولید صفحه، فویل و ورق آلومینیوم رنگی است. پس از آن با اجرای انواع پوششهای
رنگی آندایزینگ همراه با افکت های پولیشینگ و براشینگ که برخی از آنها صاف و یکنواخت هستند در حالی که برخی دیگر خشن یا
ناهموار است را اجرا کرد، پوششهای طرح چوب و یا رنگهای پودری الکترو استاتیک برروی ورق آلومینیوم میتوان طیف گستردهای از
پنلهای دکوراتیو و پنلهای مخصوص نما را تولید کرد.
همچنین میتوان با پانچ کردن بر روی این ورقها اشکال مختلفی به صورت مشبک، هندسی, مربع و گرد را اجرا کرد. با استفاده از
خدمات براشینگ از براش های مخصوص خط و خراشهایی سبک و به صورت یکنواخت و موازی با یکدیگر بر روی این ورقها ظاهری
شیک و صیقلی تولید و از آنها برای انواع ایدهها چه طراحی داخلی و صنعتی استفاده کنید.